Bezpieczna energia z odpadów

Spalarnie podlegają bardzo wielu rygorystycznym normom i są obarczone ścisłymi przepisami prawa. Dlatego to jedne z najbezpieczniejszych rozwiązań w kwestii utylizacji odpadów.

Oto kilka z najważniejszych norm, które musi spełniać spalarnia, aby mogła zostać otwarta. Najnowsze przepisy (2001 rok) mówią, że podczas termicznego przekształcania odpadów, minimalna temperatura w komorze spalania nie może być niższa niż:

– 1100°C – dla odpadów zawierających powyżej 1% chlorowcowanych związków organicznych przeliczonych na chlor,

– 850°C – dla odpadów zawierających poniżej 1% chlorowcowanych związków organicznych przeliczonych na chlor

Minimalny czas utrzymywania gazów spalinowych w komorze spalania to 2 sekundy przy zawartości co najmniej 6% tlenu.

– przy spalaniu odpadów komunalnych – przez cały czas temperatura gazów powstających w wyniku spalania utrzymywała się na poziomie nie niższym niż 850oC, czas spalania trwał co najmniej dwie sekundy, a zawartość tlenu w gazach wynosiła co najmniej 6%,

– przy spalaniu odpadów niebezpiecznych – przez cały czas temperatura gazów powstających w wyniku spalania utrzymywała się na poziomie nie niższym niż 850°C, czas spalania trwał co najmniej dwie sekundy, a zawartość tlenu w gazach wynosiła co najmniej 6%, z zastrzeżeniem:

  • w przypadku spalania odpadów niebezpiecznych zawierających ponad 1% związków fluorowcoorganicznych, w przeliczeniu na chlor, temperatura nie może być niższa niż 1100°C.
  • w przypadku spalania wyłącznie odpadów niebezpiecznych płynnych albo zmieszanych substancji gazowych i stałych sypkich, pochodzących ze wstępnego przetwarzania odpadów niebezpiecznych przy niedoborze tlenu, jeżeli moc cieplna uzyskana ze spalania substancji gazowej stanowi ponad 50% całkowitej mocy cieplnej spalarni, zawartość tlenu w gazach powstających ze spalania powinna wynosić co najmniej 3%.

Jak widać w tym przypadku normy są ściśle określone, a to tylko część z nich. Należy pamiętać również o pozwoleniach.

Dla budowy spalarni odpadów inwestor potrzebuje wiele pozwoleń, jednak dwa z nich są najważniejsze. W związku z tym, że spalarnia wiąże się z emisją spalin należy uzyskać pozwolenia środowiskowe oraz pozwolenie na budowę.