Bezpieczna energia z odpadów

Spalarnia odpadów PGE w Rzeszowie gotowa prawie w 1/3

Zaawansowanie prac na budowie spalarni odpadów w Elektrociepłowni Rzeszów – biorąc pod uwagę zarówno wszystkie prace budowlane, jak też przygotowanie urządzeń – wynosi ok. 30 proc.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest konsorcjum Termomeccanica Ecologia i Astaldi. Wartość zlecenia wynosi 284,89 mln zł netto. Umowę podpisano 22 grudnia 2015 r., a polecenie rozpoczęcia prac wydano 8 kwietnia 2016 r.

– W pierwszych miesiącach inwestycji pracowano nad wykonaniem projektu podstawowego oraz przygotowano teren robót tj. rozbiórki i przekładki oraz wzmocnienia gruntu pod budynek główny i administracyjny. Następnie wykonano prace fundamentowe m.in. budynku głównego i administracyjnego – przekazała portalowi wnp.pl Sandra Apanasionek, rzecznik PGE GiEK.

Podstawowe źródło wytwarzania

Kontrakt przewiduje wybudowanie jednej linii technologicznej o rocznej przepustowości 100 tys. ton odpadów. Budowa ma potrwać 30 miesięcy. Instalacja ma spełniać najwyższe kryteria w zakresie norm ochrony środowiska oraz najlepszej dostępnej techniki, czyli tzw. BAT (Best Available Techniques).

Nominalna moc elektryczna brutto planowanej instalacji (jedna linia technologiczna) przy założonej kaloryczności odpadów na poziomie 8,5 MJ/kg, wyniesie 7,87 MWe przy pracy w kondensacji (produkcja wyłącznie energii elektrycznej) i 4,84 MWe przy pracy w kogeneracji. Natomiast zakładana moc cieplna instalacji przy pracy w kogeneracji w warunkach nominalnych to 15,4 MWt.

Technologią przyjętą do realizacji będzie spalanie odpadów na ruszcie klasycznym, z wykorzystaniem półsuchej metody oczyszczania spalin z niekatalityczną redukcją tlenków azotu (SNCR). W kwietniu 2014 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę.

Instalacja będzie stanowić podstawowe źródło wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w Elektrociepłowni Rzeszów.

– Zastąpi pracujące obecnie kotły węglowe, które staną się urządzeniami szczytowymi, pracującymi sporadycznie, wyłącznie w okresach największego zapotrzebowania na ciepło w Rzeszowie. Dzięki temu powietrze w mieście będzie czystsze – zapowiedziała PGE GiEK.

Spółka podkreślała również, że budowa spalarni jest kolejnym działaniem proekologicznym PGE GiEK na terenie Rzeszowa.

– Wcześniej w Elektrociepłowni Rzeszów uruchomiony został nowoczesny blok gazowy silnikowy na najczystsze paliwo kopalne oraz specjalistyczne instalacje oczyszczania spalin – wskazano.

Ponadto – jak podkreśliła PGE GiEK – spalarnia będzie elementem kompleksowego systemu gospodarowania odpadami w Rzeszowie, a jej budowa wynika bezpośrednio z potrzeb miasta w zakresie przetwarzania miejskich odpadów komunalnych.

– Wydajność instalacji dopasowana została do wielkości i potrzeb tzw. Regionu Centralnego Gospodarki Odpadami uchwalonego przez Sejmik Województwa Podkarpackiego i wpisanego do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Odzyskana z odpadów energia zapewni latem ciepło dla przygotowania wody użytkowej dla całego miasta Rzeszowa – informowała spółka.

W czerwcu 2014 r. PGE GiEK podpisała z NFOŚiGW umowę na finansowanie projektu w postaci preferencyjnej pożyczki, przyznanej z Programu Priorytetowego „Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Część 1. Rozwój systemów służących zagospodarowaniu odpadów komunalnych”. Kwota pożyczki stanowi 75 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Docelowo zakład w Rzeszowie może mieć moc przerobową na poziomie 180 tys. ton rocznie zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz komunalnych osadów ściekowych i innych odpadów w dwóch ciągach technologicznych.

Generalny wykonawca

Oferty na rzeszowską spalarnię otwarto w październiku 2015 r. Najtańszą, na kwotę 302,89 mln zł netto, złożyło wówczas konsorcjum Termomeccanica Ecologia, Astaldi. Budżet zamawiającego ustalono na dokładnie 220 mln zł netto.

Pozostałe oferty złożyły: konsorcjum Budimex, Steinmüller Babcock Environment (376,82 mln zł netto), Rafako (407 mln zł netto), CNIM (504,06 mln zł netto) oraz konsorcjum Erbud, Integral Engineering und Umwelttechnik (515,72 mln zł netto).

Następnie przeprowadzono aukcję elektroniczną, w wyniku której jako najkorzystniejszą wybrano ofertę konsorcjum Termomeccanica Ecologia i Astaldi. W aukcji zadeklarowało ono cenę 284,89 mln zł netto.

Podczas aukcji ceny swoich ofert obniżyły jeszcze: konsorcjum Budimeksu i Steinmüller Babcock Environment (do 311,46 mln zł netto) oraz Rafako (do 325 mln zł netto). Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brano pod uwagę cenę (85 proc.) oraz ocenę techniczno-eksploatacyjną (15 proc.).

Inżynier kontraktu

W styczniu 2015 r. PGE GiEK podpisała z konsorcjum spółek z grupy Grontmij kontrakt na usługi inżyniera kontraktu dla planowanej spalarni odpadów w Rzeszowie.

Wartość zlecenia wynosi 3,59 mln zł netto, a wykonawca został wybrany według kryterium najniższej ceny po przeprowadzonej aukcji elektronicznej. Budżet inwestora wynosił 5 mln zł netto.

Zadanie inżyniera kontraktu zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy przewidywało opracowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ) oraz ogłoszenie i przeprowadzenie przetargu na generalnego wykonawcę spalarni.

Ponadto inżynier kontraktu będzie pełnił swoją funkcję do zakończenia okresu gwarancji udzielonej przez generalnego wykonawcę spalarni.

Tomasz Elżbieciak

Źródło: http://budownictwo.wnp.pl