Bezpieczna energia z odpadów

Mandaty za samodzielne spalanie śmieci

Strażnicy miejscy mają zwracać uwagę na sposób pozbywania się przez mieszkańców odpadów biodegradowalnych i karać za ich spalanie. Często zdarza się bowiem, że w ten sposób mieszkańcy niszczą zgrabione liście, czy ścięte trawy.

Na problem palenia odpadów radnemu Adamowi Szczerbie zwrócił uwagę jeden z mieszkańców Rybienka Leśnego. O sprawie radny poinformował podczas sesji 31 marca. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wyszków „Powstające na terenie nieruchomości odpady biodegradowalne powinny być gromadzone oddzielnie i kompostowane we własnym zakresie w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia. Odpady te mogą być także przekazywane jednostce wywozowej do obróbki w zakładzie unieszkodliwiania odpadów komunalnych”. Zdaniem A. Szczerby, mieszkaniec podniósł argument zagrożenia dla zdrowia związanego ze spalaniem odpadów. Komendant straży miejskiej Mirosław Wysocki potwierdził, że mieszkaniec Rybienka Leśnego wystosował pismo do gminy dotyczące problemu palenia odpadów.
– Jego podłożem jest konflikt sąsiedzki – podkreślił.
Zadeklarował, że strażnicy będą się przyglądać sprawie i karać mandatami tych, którzy spalają odpady biodegradowalne.
– Problem istnieje od lat, ale było na to ogólne przyzwolenie. Badałem temat, ten pan jest roszczeniowy i ma zatargi z mieszkańcami wokół siebie. W tym roku nie było zgłoszeń dotyczących palenia odpadów i mam nadzieję, że mieszkańcy zachowają czyste powietrze – zaznaczył radny Czesław Lach, wybrany w okręgu obejmującym m.in. Rybienko Leśne.
– Dobrze by było uświadamiać mieszkańców, bo odpady można kompostować albo za darmo oddawać do punktu selektywnej zbiórki odpadów – zaznaczył burmistrz Grzegorz Nowosielski.
– Słyszymy, że ten pan jest nieugodowy – nie powinniśmy tak podchodzić do sprawy, bo skoro są przepisy, to powinniśmy je egzekwować – uznał A. Szczerba.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieści się w Wyszkowie przy ul. Leśnej 3. Czynny jest od wtorku do soboty w godz. 10.00-18.00. By z niego skorzystać i bezpłatnie oddać odpady, trzeba zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie gminy Wyszków, a także dowód uiszczenia ostatniej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. PSZOK prócz odpadów biodegradowalnych przyjmuje też inne, m.in. zużyte opony, odpady z betonu i gruz betonowy z rozbiórek i remontów, drewno, szkło, tworzywa sztuczne, papier, tekturę tekstylia, urządzenia zawierające freony, farby, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, metale.

Źródło: wyszkowiak.pl