Bezpieczna energia z odpadów

300 mln zł na rozwój gospodarki odpadami komunalnymi

100 mln zł dla inwestycji dotyczących wyłącznie budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz 200 mln zł na inne elementy infrastruktury systemu gospodarki odpadami zarezerwował NFOŚiGW w ramach już piątego naboru z unijnego działania 2.2 POIiŚ 2014-2020.

Przedsięwzięcia, obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, będą mogły zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.

Nabór rozpocznie się 31 października 2017 r. Czas na przygotowanie i wysłanie dokumentów upływa 29 grudnia br.

W związku z ogłoszonym naborem, Narodowy Fundusz przeprowadzi cykl szkoleń, połączonych z konsultacjami indywidualnymi, w zakresie poprawnego przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie w ramach działania 2.2. Szkolenia planowane są w terminach: 20 października i 10 listopada tego roku, a informacje organizacyjne w tej sprawie znajdą się na stronie internetowej NFOŚiGW (www.nfosigw.gov.pl).

W poprzednich naborach z działania 2.2 (I i II), Narodowy Fundusz podpisał trzy umowy:

– na łączną kwotę dofinansowania ponad 18,7 mln zł – dotyczące wyłącznie budowy PSZOK-ów. Beneficjentami NFOŚiGW byli: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (projekt: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”; koszt całkowity: 16 482 411,25 zł; dofinansowanie: 11 501 862,24 zł); miasto Bydgoszcz (projekt: „Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy”; koszt całkowity: 6 227 477,37 zł; dofinansowanie: 4 307 646,15 zł) oraz Gmina Miasto Szczecin (projekt: „Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców Gminy Miasto Szczecin”; koszt całkowity: 5 984 171,09 zł; dofinansowanie: 2 943 775,88 zł).

W ramach III naboru, Zarząd NFOŚiGW zatwierdził listy rankingowe i skierował do oceny merytorycznej II stopnia 15 inwestycji dotyczących wyłącznie PSZOK o łącznej wartości dofinansowania ponad 51,4 mln zł oraz 8 inwestycji dotyczących innych elementów niż PSZOK o łącznej wartości dofinansowania 142,9 mln zł. Dla trzech projektów dotyczących budowy PSZOK zakończono już kompleksową ocenę merytoryczną II stopnia i podpisano umowy o dofinansowanie. Są to przedsięwzięcia: Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (umowa podpisana 31 sierpnia 2017 r.), Związku Gmin Zagłębia Miedziowego (umowa podpisana 14 września 2017 r.) i Gminy Miasto Świnoujście (umowa podpisana 8 września 2017 r.). Całkowita wartość dofinansowania tych umów to 14,7 mln zł. Dla pozostałych projektów finalizowana jest ocena merytoryczna II stopnia.

IV nabór dla działania 2.2. dedykowany był projektom dotyczącym budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Zarząd NFOŚiGW zatwierdził listę rankingową zawierającą dwa projekty budowy spalarni odpadów w Olsztynie i Gdańsku. Łączna wartość dofinansowania tych projektów to 538,2 mln zł. Dla nich ocena merytoryczna II stopnia również dobiega końca.

Źródło: http://chronmyklimat.pl