Bezpieczna energia z odpadów

Energia z odpadów jest przyszłościowa. [RAPORT Frost & Sullivan]

W Polsce termalne przetwarzanie odpadów z odzyskiem energii zyska na znaczeniu – Frost & Sullivan prognozuje rozwój rynku spalarni WTE w latach 2015-2016.

Problemy wynikające z rosnących ilości odpadów komunalnych (ang. municipal solid waste, MSW), malejącej liczby i pojemności składowisk odpadów, a przy tym zwiększenie poziomu konsumpcji oraz zużywania zasobów naturalnych – to główne czynniki wspierające nakłady inwestycyjne na rynku spalarni z odzyskiem energii z odpadów (ang. Waste to Energy, WTE). Ustawodawstwo Unii Europejskiej oraz regulacje prawne poszczególnych krajów również sprzyjają powstawaniu spalarni wykorzystujących odpady komunalne jako potencjalne źródło energii.

 Spalarnie i energia z odpadów

 

Według nowego raportu globalnej firmy doradczej Frost & Sullivan pt. Europejski rynek spalarni odpadów z odzyskiem energii (ang. European Waste to Energy Plant Market) przychody tego sektora w 2012 roku wyniosły 4,22 mld USD. Szacuje się, że do roku 2016 przychody europejskiego rynku spalarni odpadów z odzyskiem energii wzrosną do 4,94 mld USD.

W Polsce obecnie jedynie od 7 do 8 procent odpadów komunalnych ulega utylizacji termalnej – głównie w cementowniach, które zdominowały krajowy rynek. Rok 2012 nie był najlepszym czasem dla sektora, gdyż wiele firm uczestniczących w przetargach stanęło w obliczu trudności finansowych. Jednak w najbliższych latach kilku znaczących graczy WTE z Europy Zachodniej planuje wejście na polski rynek, czego efektem, jak się przewiduje, może być zainstalowanie aż 7 średniej wielkości spalarni WTE w latach 2015-2016.

Prawne i ekonomiczne systemy wsparcia w postaci świadectw pochodzenia energii (m.in. zielone certyfikaty) są jedną z bezpośrednich przyczyn rozwoju rynku WTE. Wartość zielonych certyfikatów wynosiła w 2012 roku 70 EUR/1 MWh. W Polsce system jest zdefiniowany do 2021 r. i udział procentowy energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych zwiększa się z każdym kolejnym rokiem. Raport Frost & Sullivan obejmuje analizę rynku do 2016 roku, kiedy celem jest uzyskanie 15 procent udziału odnawialnej energii w miksie energetycznym naszego kraju.

 Nowy trend. Energia z odpadów

 

„Ostatnio na polskim rynku gospodarki odpadami komunalnymi obserwuje się narastający trend odchodzenia od kierowania materiału na składowiska – wg szacunków Frost & Sullivan około 66 procent materiału w 2012 roku zostało poddane składowaniu. Poszukiwane są alternatywne rozwiązania zagospodarowania odpadów i przeznaczenie ich na cele energetyczne jest jednym z najlepszych rozwiązań” – stwierdza Monika Chruściak, analityk Frost & Sullivan. „Główną przyczyną tej zmiany są bariery prawne dotyczące charakterystyki składowanych odpadów komunalnych oraz zachęty do generowania energii odnawialnej. Termalne przetwarzanie materiałów z odzyskiem energii jest coraz częściej postrzegane jako atrakcyjne rozwiązanie w zakresie gospodarowania odpadami.”

Pomimo wielu korzyści wysokie koszty początkowe oraz ryzyko inwestycyjne związane przede wszystkim z długim czasem zwrotu nakładów dotyczących rozwiązań WTE mogą być przeszkodą dla potencjalnych inwestorów. Ponadto, w przeszłości (lata 70-80 XX w.) spalarnie WTE budziły silny sprzeciw społeczny ze względu na potencjalne szkodliwe oddziaływanie na środowisko. Opór lokalnych mieszkańców był i w niektórych przypadkach jest nadal jednym z głównych wyzwań dla rozwoju rynku spalarni WTE.

Niemniej jednak przetwarzanie stałych odpadów komunalnych z efektem otrzymania energii elektrycznej i ciepła zyskuje coraz większą popularność, w miarę jak powstają nowoczesne obiekty o niższym poziomie emisji zanieczyszczeń. Współczesne spalarnie WTE spełniają wymogi dopuszczalnych poziomów emisji, zgodnie z przepisami lokalnymi, pracują w dłuższych przedziałach czasowych zwiększając efektywność procesów generacji energii, zaś pod względem ekonomicznym stanowią atrakcyjną alternatywę dla składowisk odpadów.

 Spalarnia zamiast składowiska

 

„Spalanie odpadów z odzyskiem energii stanowi szczególnie interesujące rozwiązanie w przypadku utylizacji odpadów o ograniczonych możliwościach ekonomicznych i materialnych dla dalszego procesu recyklingu” – dodaje Monika Chruściak. „Rozwój rynku WTE stworzy również wiele korzystnych możliwości dla firm zajmujących się utylizacją, gdyż będą one mogły zaoferować innowacyjne, opłacalne i przyjazne dla środowiska rozwiązania.”

Kluczowym elementem dalszego rozwoju rynku w Europie jest ścisła współpraca pomiędzy firmami zajmującymi się gospodarką odpadami oraz wytwórcami energii. Jej celem jest tworzenie spójnych, zintegrowanych rozwiązań dotyczących przetwarzania i utylizacji termicznej odpadów oraz infrastruktury oczyszczania powietrza. Tego rodzaju rozwiązania zapewnią niższe poziomy emisji zanieczyszczeń, przyczynią się do optymalnej efektywności procesów oraz zagwarantują zwrot kosztów inwestycji w zakładanym przedziale czasowym.

Źródło:

Raport pochodzi ze strony: http://www.frost.com