Bezpieczna energia z odpadów

Miasto Zamość będzie musiało wydać decyzję w sprawie spalarni odpadów

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że prezydent Zamościa będzie musiał wydać tzw. opinię środowiskową dla spalarni odpadów, którą chce budować firma Veolia. Decyzja to kluczowy dokument dla spółki w staraniach o zgodę na realizację inwestycji. Miasto podnosiło, że nie powinno zajmować się tą sprawą, bo posiada akcje w spółce i pozostaje z nią w pewnej „relacji”. NSA nie podzielił takiej argumentacji.

NSA stwierdził jednoznacznie, że organem, który powinien wydać decyzję środowiskową dla inwestycji jest prezydent miasta Zamość a nie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

– (…) dokumentacja nie potwierdza stosunku zależności inwestora od Gminy miejskiej Zamość a tym samym nie potwierdza kompetencji RDOŚ W Lublinie do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia – argumentuje w uzasadnieniu sąd dodając, że wskazana ilość udziałów miasta w spółce nie wskazuje na powstanie zależności pomiędzy miastem a inwestorem.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, której nie chciało podejmować ani miasto ani RDOŚ jest tą, która otwiera inwestorowi drogę do utworzenia spalarni. Najpierw jednak Veolia została zobligowana do przedstawienia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Prace nad tym dokumentem spółka zakończyła niedawno zakończyła. Treść dokumentu została upubliczniona – Raport znajdzieszTUTAJ

Spalarnia w Zamościu. Co dalej?

11 kwietnia miasto wydało postanowienie o odwieszeniu postępowania, które było zawieszone do czasu przedłożenia raportu przez Veolię. Następnie miasto wyda postanowienia o włączeniu bądź nie, mieszkańców, którzy złożyli wniosek o włączenie ich jako stronę do postępowania.
– Po sprawdzeniu formalnym złożonego raportu, zostanie przekazany do organów współdziałających: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnego i Wód Polskich . Każdy z organów, zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ooś) ma miesiąc na wydanie postanowienia z opinią raportu – informuje Marta Lackorzyńska-Szerafin, rzecznik prezydenta Zamościa.

Miasto ogłosi też konsultacje społeczne dotyczące przedłożonego raportu. Mieszkańcy będą mieli szansę, by złożyć do niego wnioski lub uwagi

Po otrzymaniu wszystkich 3 opinii wspomnianych organów, miasto umożliwi stronom zapoznanie się z całością dokumentów i wyda decyzję – opartą na postanowieniach organów współdziałających.

Kontrowersyjna spalarnia

Przypominamy, że inwestycja budzi sprzeciw społeczny w Zamościu i okolicznych gminach. Budowie spalarni w oficjalnych stanowiskach powiedziały już zgodne NIE Rada Miasta, Rada Powiatu i Rada Gminy Zamość.

Swój protest dosłownie wykrzyczeli też inwestorowi mieszkańcy miasta i gmin do niego przylegających na spotkaniu w Szopinku, w sierpniu 2018 roku:

Z kolei inwestor, producent ciepła -spółka Veolia Wschód konsekwentnie reklamuje planowaną inwestycję jako ekologiczną. W nowym obiekcie, który ma być otwarty najpóźniej w 2021 roku, zaplanowano wytwarzanie ciepła z paliwa alternatywnego, tzw. RDF. To z kolei powstanie ze spalanych tu odpadów. Chodzi m.in. o papier, tekstylia, tworzywa sztuczne czy drewno. W planach było tez spalanie gumy, ale ostatecznie spółka zrezygnowała z tego materiału Veolia podkreśla m.in., że inwestycja przyczyni się do zmniejszenia ilości zużywanego dotychczas węgla.

Źródło: www.zamosc.naszemiasto.pl