Bezpieczna energia z odpadów

Niemcy stawiają na OZE

Energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii

 Niemcy osiągnęły ponad 50% energii z OZE w pierwszym kwartale bieżącego roku. Wyjątkowo silne wiatry w lutym, dużo słońca w marcu, jak i obniżony popyt na energię spowodowany epidemią Covid-19 dały taki efekt.

Udział energii odnawialnej w sektorze energii elektrycznej u naszych zachodnich sąsiadów ciągle wzrasta i tak w 2018 r. udział ten wyniósł 37,8%, a rok później już 42,1% zużycia energii elektrycznej brutto. Łącznie w 2019 r. z odnawialnych źródeł energii wytworzono około 244,3 TWh energii elektrycznej, a wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wyraźnie przekroczyło wytwarzanie energii elektrycznej z elektrowni na węgiel brunatny i węgiel kamienny.

Wiatr 

Wiatr tworzył największy wkład do produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w 2019 roku. Pomimo bardzo niskiej ekspansji turbin wiatrowych na lądzie i morzu wytwarzanie energii wiatrowej zostało zwiększone o prawie 15% w porównaniu z rokiem 2018.

Biomasa

W 2019 r. udostępniono około 50,4 TWh energii elektrycznej z biomasy . W porównaniu do 2018 r. wytwarzanie energii elektrycznej z biomasy nieznacznie spadło. Biogaz (29,2 TWh), biomasa stała (10,5 TWh) i udział biogenny odpadów (5,8 TWh) były głównymi czynnikami wytwarzania energii elektrycznej z biomasy.

Fotowoltaika

Wytwarzanie energii z  fotowoltaiki ponownie skorzystało z ponadprzeciętnych warunków pogodowych w 2019 r. Ale na  wzrosty  jeszcze większy wpływ miała ekspansja systemów fotowaltaicznych w całym kraju. Ogółem z systemów PV wytworzono 47,5 TWh energii elektrycznej, to wzrost o prawie 4% w stosunku do poprzedniego roku. A warto zauważyć, że w Niemczech dodawanie nowych mocy fotowoltaicznych stale rośnie od kilku już lat. Moc nowo zainstalowanych systemów fotowoltaicznych osiągnęła w 2019 r. 3835 MW i jest tylko o połowę niższa niż w rekordowym roku 2012 r. (8 161 MW).

Energetyka wodna i geotermia

Wytwarzanie energii elektrycznej z wody było znacznie wyższe niż w bardzo suchym roku 2018. Bardzo mało energii elektrycznej wytworzono z energii geotermalnej –  zaledwie 0,2 TWh.

Ciepło/chłód z odnawialnych źródeł energii

Udział końcowego zużycia energii na ogrzewanie i chłodzenie z odnawialnych źródeł energii wzrósł o 0,2% do poziomu 14,5 procent w porównaniu z rokiem 2018. Bezwzględne wykorzystanie ciepła odnawialnego wzrosło o prawie 4%, w porównaniu z rokiem poprzednim, do 176 TWh. Ponieważ jednocześnie w sektorze ciepłowniczym wykorzystano nieco więcej energii kopalnej, odsetek ten nieznacznie wzrósł.

W 2019 r. biomasa stała (głównie drewno) zwiększyła swój udział w zaopatrzeniu w odnawialne ciepło o 116 TWh, będąc numerem 1. Na drugiej pozycji uplasował się biogaz z udziałem większym o 13 TWh, rok do roku. Z powodu niskiego promieniowania w 2019 r. udział słonecznej energii cieplnej spadł o ok. 4% do poziomu 8 TWh. Dostarczanie ciepła z ciepła środowiskowego i energii geotermalnej stało się jeszcze ważniejsze i przy 16 TWh było znacznie powyżej poziomu z poprzedniego roku 2018 (+8%).

Energia odnawialna odgrywa istotną rolę

W 2019 r. ze źródeł energii odnawialnej dostarczono łącznie 452 TWh, co odpowiada ponad 17% końcowego zużycia energii brutto w Niemczech. Z tej ilości energii około 54% przypadało na produkcję energii elektrycznej, ok. 39% na sektor grzewczy i około 7% na paliwa biogenne w sektorze transportu (32 TWh).

Podsumowując, odnawialne źródła energii w Niemczech w 2019 r. zyskiwały na swoim znaczeniu. Udział odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii brutto ponownie wzrósł znacząco z 37,8% (2018) do 42,1% (2019), a energie odnawialne  odnotowały wzrosty również w sektorze ciepłowniczym. Udział energii odnawialnej w zużyciu ciepła wzrósł o 0,2% do 14,5%. 

Ogólnie udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto we wszystkich sektorach wyniósł 17,1% i znacząco zbliża się do celu jaki wyznaczył sobie rząd Niemiec, który w 2020 ma wynieść 18%. Jednak należy tu zwrócić uwagę, że  odnawialne źródła energii po raz kolejny skorzystały z niezwykle korzystnych warunków klimatycznych w 2019 r –  poza wysokim nasłonecznieniem i dobrymi warunkami wiatrowymi, także łagodną pogodą, szczególnie w zimie –  znaczący udział  w końcowym rozrachunku zapewniło również niskie zużycie energii.

Źródło: umweltbundesamt.de
Foto: unsplash.com/s/photos/nicholas-doherty